Obsah dohledové služby

 • 1 x za směnu pracovník DS osobně zkontroluje všechny ubytované klienty, o nezkontrolovaných pořídí záznam do pracovní dokumentace

 • pomáhá při roznášce nákupů klientům objednaných elektronicky kanceláří RH

 • na vyžádání doprovází klienty při cestě do jídelny a zpět v rámci areálu

 • na vyžádání doprovází klienty při zdravotních procházkách v areálu

 • pomáhá klientům při organizaci návštěv praktického lékaře v RH pravidelně 1 x za 14 dnů

 • spolupracuje se sestrou domácí ošetřovatelské péče, pokud jsou tyto úkony lékařem klientovi předepsány

 • na vyžádání pomáhá při manipulaci s prádlem při praní osobního prádla klienta (použití pračky je za poplatek)

 • na objednávku pere, případně žehlí klientům osobní prádlo – za úplatu

 • na vyžádání měří klientům tělesnou teplotu a krevní tlak

 • v případě život ohrožujícího stavu klienta poskytuje neodkladnou první pomoc

 • v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu klienta přivolá ZZS (l.155) a spolupracuje se záchranáři při převozu klienta do zdravotnického zařízení, následně toto zapisuje jako mimořádnou událost do pracovní dokumentace

 • na vyžádání v době nemoci klienta pomáhá s přípravou studené stravy a pití, přinesením (ohřátím) oběda z jídelny RH, mytím použitého nádobí -(jídlonosiče) a drobného úklidu po jídle

 • všímá si technických závad (např. nefungující výtah, osvětlení, zámky ve dveřích, nefunkční čipy atd.) v areálu RH a zjištěné závady hlásí v kanceláři RH, případně přímo údržbáři

fJen s předchozím písemným souhlasem klienta a jeho rodinného kontaktu (uvedeném v ubytovací smlouvě):

 • kontroluje klienta 1 x denně v bytě za použití univerzálního čipu (pokud neotevírá nebo se nehlásí)

 • kontroluje užívání léků předepsaných praktickým lékařem nebo lékařem klienta, léky nepodává

 • kontroluje dodržování léčebných postupů předepsaných lékařem klientovi